+359 87 896 8732 director@ikht.bg

За нас

Отдели, Докторски програми, Дейности

Кои сме ние

Институтът по криобиология и хранителни технологии осъществява фундаментални научни изследвания, научно-приложни изследвания, иновативна и консултантска дейност в областта на криобиологията, лиофилизацията, хранителните технологии, качеството и безопасността на храните и напитките и приложението на технологии с биологично активни вещества.

Научни отдели:

  • Отдел „Криобиология и биологично активни вещества“
  • Отдел „Хранителни технологии“

ИКХТ има програмна акредитация за обучение в ОНС „Доктор” по 4 научни специалности:

„Технология на месните и рибните продукти”, ш.02.11.05.,

„Технология на алкохолните и безалкохолните напитки” ш. 02.11.07.,

„Технология на биологично-активните вещества” ш. 02.11.11. и

„Технология на преработката и съхранението на зърното, зърнените продукти и смесите“, ш. 02.11.18.

 

ПРАВИЛНИК

ЗА УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА НА
ИНСТИТУТ ПО КРИОБИОЛОГИЯ И ХРАНИТЕЛНИ ТЕХНОЛОГИИ

22.02.2022

Институтът по криобиология и хранителни технологии към Селскостопанска академия получи грамота в раздел „Научна дейност и разработки” от Конкурса за иновации на Международната селскостопанска изложба АГРА 2020 за биологично активният ензимен продукт „ФибриноЗИМ“.

Новини

Новини, обяви, търгове

16.02.2024 - 16.03.2024

Предстои публична защита на дисертационен труд на тема: „Иновативна технология за преработка на месо и месни продукти“, разработен от задочен докторант Пепа Живкова Нацариду, за присъждане на научна степен „Доктор“ по научна специалност „Технология на месните и рибните продукти“, професионално направление ш. 5.12 „Хранителни технологии.

05.01.2024

Институтът по криобиология и хранителни технологии – София, към Селскостопанската академия – София, обявява конкурс за заемане на академична длъжност доцент в област на висше образование 5. Технически науки, професионално направление 5.12. Хранителни технологии, научна специалност „Технология на преработката и съхранението на зърното, на зърнените продукти и на смесите“, за нуждите на отдел „Хранителни технологии“ – един, със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“.

Документи за участие се подават в ЦА на ССА, София, ул. Суходолска № 30, тел. 02/812 7560

Обявата е публикувана в ДВ бр. 02 от 05.01.2024 г.

 

21.08.2023

Предстои публична защита на дисертационен труд на тема: “Разработване на технология за биопродукти на основата на органични източници“, разработен от задочен докторант ас. Николай Янков Солаков, за присъждане на научна степен „Доктор“

14.06.2023

Предстои публична защита на дисертационен труд на тема: „Физична, химична и микробиологична характеристика на минерални, планински и изворни води от България и биологични свойства на идентифицирани от тях микроорганизми”, разработен от д-р инж. Недялка Нанева Вълчева

19.10.2022

ПРОГРАМА за развитие и управление на
ИНСТИТУТ ПО КРИОБИОЛОГИЯ И ХРАНИТЕЛНИ ТЕХНОЛОГИИ към СЕЛСКОСТОПАНСКА АКАДЕМИЯ за периода 2022 – 2026 г. от        проф. д-р Илиана Начева

22.08.2022

На основание Глава V-та, чл.55 от Правилника за прилагане на закона за държавна собственост и с оглед резултатите, отразени от комисия, назначена със заповед № РД- 05-14/22.08.2022 г. на Директора на ИКХТ в Протокол от 22.08.2022 г. за провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот, публична държавна собственост, предоставен за управление на ИКХТ.

Нови продукти

Новини, обяви, търгове

Лиофилизирани плодове


Пробиотични продукти

Профилактични хранителни добавки

 

 

 

 

„ПЕКТЕИН“

Биопрепарати

за медицинската практика

Програма с хранителни добавки за стабилизиране на организма при вирусни инфекции! 

ViralProtect

Осигурява NAG (N-Acetil-Glucosamin), GSO4 (Glucosamin Sulphate), PCB (Phycocyanobilins), Zn-citrate, 1-3/1-6 Betaglucans (from Yeast cells)

Resveratrol C

Oсигурява нужното количество от Витамин С и мощни антиоксидантни флавоноиди от групата на Антоцианите

Se-Methionine Natural Colors

Осигурява Selenomethionine, PCB (Phycocyanobilins), Curcumine, Betacaroten, Lycopene, Lutheine, Prebiotic (FOS)

Проект КП-06-М26/7 от 2018 г.

„Криогенен метод с ултралиофилизация за запазване на биологичната активност на екстракти от микробиални източници“

30.06.2021

На 30.06.2021г. Институтът по криобиология и хранителни технологии към ССА беше домакин на работна среща с Ръководството на Факултет по хранителни технологии и нутрициология при Държавен Университет – гр. Тетово в Р.С. Македония.