+359 87 896 8732 director@ikht.bg

Процедури:

Пепа Живкова Нацариду

Описание:

Предстои публична защита на дисертационен труд на тема: „Иновативна технология за преработка на месо и месни продукти“, разработен от задочен докторант Пепа Живкова Нацариду, за присъждане на научна степен „Доктор“ по научна специалност „Технология на месните и рибните продукти“, професионално направление ш. 5.12 „Хранителни технологии.

Защитата на дисертационния труд ще се проведе на 15.03.2024 г. от 10.30 ч. в заседателната зала на ИКХТ – София, бул. Черни връх № 53.

Жури:

Контакти

1407, гр. София, бул. „Черни връх“ № 53

Тел: 02/ 8681363, 02/ 9628413, 02/ 8682456

 

E-mail: director@ikht.bg

Архив