+359 87 896 8732 director@ikht.bg

Процедури:

Д-р инж. Недялка Нанева Вълчева

Описание:
Предстои публична защита на дисертационен труд на тема: „Физична, химична и микробиологична характеристика на минерални, планински и изворни води от България и биологични свойства на идентифицирани от тях микроорганизми”, разработен от д-р инж. Недялка Нанева Вълчева, за присъждане на научна степен „Доктор на науките“ по научна специалност „Технология на биологично активни вещества (вкл. ензими, хормони, белтъчини)“, професионално направление ш. 5.12 „Хранителни технологии

Защитата на дисертационния труд ще се проведе на 10.07.2023 г. от 11.00 часа в заседателната зала на ИКХТ – София, бул. Черни връх № 53.

Контакти

1407, гр. София, бул. „Черни връх“ № 53

Тел: 02/ 8681363, 02/ 9628413, 02/ 8682456

 

E-mail: director@ikht.bg

Архив