+359 87 896 8732 director@ikht.bg
Проект КП-ОБ-М26/7 от 2018 г.

Проект КП-ОБ-М26/7 от 2018 г.

„Криогенен метод с ултралиофилизация за запазване на биологичната активност на екстракти от микробиални източници“

Ръководител: гл.ас. д-р Александър Вълчков

Колектив от ИКХТ: асистент докторант Николай Солаков

Членове от колектива на други научни организации: гл. ас. д-р Данаил Георгиев

Срок на изпълнение: 01.01.2019г. – 17.12.2020г.

Финансираща организация: Фонд “Научни изследвания”

За проекта:

Първоначалната цел, която си поставяме е създаването на подходящи оптимални условия за култивирането на щам Bacillus subtilis с две насочености. От една страна – оптимизиране максималното продуциране на хитиназа; от друга – получаване на максимален брой живи клетки (CFU/ml) Bacillus subtilis. Ще бъдат изследвани различни хранителни среди, на които ще се проследи култивирането на щама. Планът е да се установи в коя среда той продуцира хитиназа с максимална активност. След откриването на оптималната среда за неговото отглеждане, ще се осъществи разделяне на клетъчната среда на два разтвора:  супернатанта в която очакваме да открием  ензима хитиназа; утайка в която прогнозираме да има наличие на жизнеспособни клетки от щама Bacillus subtilis.

Ще се проведат различни опити с вакуумно сушене на супернатантата и утайката с използване на ултразвук с различна честота в килохерцовия и мегахерцовия диапазон, като ще се установи при коя честота времето за осъществяване на процеса се съкращава. При обработка на разтвора съдържащ утайката ще се оцени при коя честота ще се запазят максимален брой живи клетки Bacillus subtilis. Разтвора съдържащ супернатантата ще бъде изследван за наличие на хитиназа с HPLC и ензимна активност с инфрачервен спектрофотометър.

Чрез подходяща екстракция и лиофилизация с ултразвук с оптималната честота, ензимът хитиназа ще може да бъде съхранен за дълъг период около 5-6 години, при стайна температура. Ако се лиофилизират клетки се очаква те да останат живи и активни след лиофилизация с ултразвук с оптимална честота и да се използват още неколкократно за продуциране на ензима хитиназа или други цели. Тези процеси биха се внедрили в различни биотехнологични процеси.