Make a Different Way of Your Future 2breed

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Секция "Технология на храните от растителен произход"

 

Лаборатория "Технология на зърносъхранението"

 • осъществява научна и научно-приложна дейност, свързана със съхранението и качеството на зърното;
 • изследва качествените характеристики на различни видове зърно;
 • разработва специализирани методи за окачествяване на различни видове зърно;
 • извършва специализирани анализи, свързани с утвърждаването на нови сортове зърно;
 • провежда изследвания върху динамиката на топло- и масообменните процеси при съхранение и преработка на зърнени храни;
 • предлага нови технико-технологични решения за активно вентилиране и нискотемпературно сушене на стоково и семенно зърно при условията на енергоспестяващи и екосъобразни технологични решения;
 • провежда изследвания върху структурните и технологични особености на нови сортове зърнени храни и разработва технологични методи за преработка;
 • извършва научна и внедрителска дейност за разширяване продуктовия спектър и пълноценното оползотворяване на суровините;
 • осъществява научно-технологична помощ на зърносъхранението.

Лаборатория "Технология на зърнените и хлебни изделия"

Ръководител: ас. Илиана Лазова, тел.: 087 9165553

 • извършва научно-изследователска и научно-приложна дейност в областта на технологията, качеството и безопасността на зърнените и хлебни изделия;
 • извършва научно-изследователска и научно-приложна дейност, свързана с преработката на зърнени храни в брашна и други млевни продукти;
 • извършва изпитания върху технологичните свойства на кандидат-сортове пшеница, включени в агро-екологичната мрежа на Държавната сортова комисия;
 • разработва и внедрява технологии за производство на специализирани брашна от пшеница, царевица, ръж, тритикале и соя;
 • изготвя експертни становища във връзка с млевните качества на пшеницата от всяка реколтна година;
 • разработва и внедрява технологии за преработка на зърнени храни, в зависимост от пазарното търсене;
 • осъществява научно-изследователска и научно-приложна дейност в областта на хлебопроизводството, свързана с разработването на нови технологии и асортименти хляб и хлебни изделия; разработва и съгласува технологична документация за тяхното узаконяване;
 • разработва и внедрява нови специализирани храни на зърнена основа за здравословно хранене;
 • проучва, изследва и препоръчва за използване в хлебопроизводството на различни видове суровини и добавки, брашна, хлебна мая, мазнини, емулгатори, окислители, ензимни препарати и др.;
 • изследва хлебопекарните свойства на зърното, във връзка с проучване качеството на реколтата и българските сортове пшеница;
 • осъществява научно-технологична помощ на хлебопроизводството.
 

 

Обучение

ИКХТ има програмна акредитация за обучение в ОНС "Доктор" по по 4 научни специалности: „Технология на месните и рибните продукти”, „Технология на алкохолните и безалкохолните напитки”, „Технология на биологично-активните вещества” и „Технология на преработката и съхранението на зърното, зърнените продукти и смесите".

повече

За контакти:

гр. София, 1407

бул. "Черни връх" № 53

тел.: +359 2 8681363

+359 2 8683352

+359 2 9556471

 

факс: +359 2 8683373

 

e-mail: director@ikht.bg

ibhi@speedbg.net

Designed By: TemplateWorld