Make a Different Way of Your Future 2breed

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Секция "Криобиология и лиофилизация"

 

Лаборатория "Криобиология, биопрепарати и тъканна банка"

Ръководител лаборатория: доц. д-р Светла Дянкова, тел.: 02/862 61 04

 • провежда научни и приложни изследвания по обща криобиология;
 • изследва процесите на топло- и масопренасянето в биологични обекти, предмет на сублимационно сушене;
 • разработва специфични методи и технологии за криогенно консервиране на различни по вид, състав и предназначение биологични материали – от растителен и животински произход;
 • извършва криоконсервиране на кръвни продукти, на тъкани, клетъчни материали от животински и растителен произход и изследва техните биофизични характеристики;
 • създава и изследва нови видове криозащитни вещества;
 • приема, изолира, обработва и криоконсервира биологични материали от различен произход, предназначени за медицинската и ветеринарно-медицинската практика (за трансплантация и лечение);
 • разработва, експериментира и внедрява биопрепарати за медицинската практика и ветеринарно-медицинската практика;
 • извършва контролни химични, микробиологични и токсикологични анализи на произведените биопрепарати;
 • организира провеждането на клинични изпитания на новите биопрепарати ;
 • разработва, оформя и съгласува научно-техническата документация на новите биопрепарати със съответните здравните органи;
 • разработва и съгласува лицензионна документация за производство на биопрепаратите за медицинската практика.

 

Лаборатория "Лиофилизация и специализирани храни"

Ръководител лаборатория: доц. д-р Илиана Начева, тел.: 02/962 84 13

 • провежда научни изследвания в областта на лиофилизацията на биологични материали и храни;
 • създава методи за дълготрайно криоконсервиране на храни и биопродукти;
 • извършва изследвания, експерименти и внедряване на криопротектори от различен произход при производството на лиофилизирани храни, в т.ч. и пробиотици за запазване на тяхната биологична пълноценност при лиофилизация, рехидратация и съхранение;
 • прилага съвременни биотехнологични методи за включване в състава на специализирани лиофилизирани функционални биопродукти на конвенционални и неконвенционални биологично активни субстанции (биологично активни вещества, ензими, микроорганизми от различен произход);
 • разработва рецептурни формули и технологии за производство на разнообразни по вид, състав, енергийно съдържание и предназначение лиофилизирани хранителни концентрати – в прахообразна, гранулирана, таблетна форма, както и във вид на комплектовани таблетирани модули и менюта за хранене при екстремални условия;
 • разработва и внедрява функционални лиофилизирани храни и биопродукти за биопрофилактика на социално-значими заболявания и за професионално-предпазно хранене;
 • провежда физикохимични и микробиологични изследвания върху състава и биологичната пълноценност на лиофилизираните храни и биопродукти и на промените им при съхранение;
 • организира провеждането на клинична апробация на нови лиофилизирани функционални храни и хранителни добавки;
 • разработва технологична документация за внедряване на нови лиофилизирани храни и биопродукти.

Лаборатория "Криогенна и хладилна техника"

 • извършва автоматичен и ръчен контрол и регулиране при вакуумно сублимационно сушене;
 • отговаря за изправността и режима на работа на специализираната техника при научно-експерименталното производство на лиофилизирана продукция;
 • извършва подръжка, профилактика и ремонт на криогенната, вакуумна, сублимационната и хладилна техника;
 • лиофилизира суровини и хранителни продукти на външни възложители- за експедиции, за клиники, за рекламни цели, специализирани изложения, за учебни цели и др.;
 • осигурява дълготрайно, качествено съхранение на биологичните материали и отговаря за тяхната доставка по предназначение.

 

Обучение

ИКХТ има програмна акредитация за обучение в ОНС "Доктор" по по 4 научни специалности: „Технология на месните и рибните продукти”, „Технология на алкохолните и безалкохолните напитки”, „Технология на биологично-активните вещества” и „Технология на преработката и съхранението на зърното, зърнените продукти и смесите".

повече

За контакти:

гр. София, 1407

бул. "Черни връх" № 53

тел.: +359 2 8681363

+359 2 8683352

+359 2 9556471

 

факс: +359 2 8683373

 

e-mail: director@ikht.bg

ibhi@speedbg.net

Designed By: TemplateWorld