Make a Different Way of Your Future 2breed

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОЕКТИ 2016 г.

 

Текущ проект

ПРОЕКТ АИХТ 127 „РАЗРАБОТВАНЕ НА ЗДРАВОСЛОВНИ ХРАНИ И МЕТОДИ ЗА КАЧЕСТВЕНА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТИ ОТ ЖИВОТИНСКИ ПРОИЗХОД“

Ръководители: доц. д-р Илиана Начева, гл.ас.д-р Петя Маринова Методиева

Колектив от ИКХТ: проф. дбн Любомир Ангелов, доц. д-р Даниела Митева, доц. д-р Красимир Димов, доц. д-р Венета Цветкова, доц. д-р Силвия Милева, гл. ас. д-р Светла Дянкова, гл. ас. д-р Мария Донева, гл. ас. д-р Петя Методиева, ст. експерт Камелия Логиновска, ст. експерт Светлана Танчева, ст. експерт Маринела Бойкова, ст. експерт Росица Янакиева, ст. експерт Росен Флоров, ст. специалист Бойко Данданов.

Срок за изпълнение: 01.01.2015 г. - 31.12.2017 г.

Задача 1: „Tехнология за получаване на ферментирали лиофилизирани продукти на основата на козе мляко

Ръководител: доц. д-р Илиана Начева
Срок за изпълнение: 01.01.2015 г.- 31.12.2017 г.

Проследени са промените във ферментативната активност на смесена симбиотична култура при включване на пребиотичен компонент – лактулоза. В хода на експеримента е установено, че внасянето на лактулоза в началото на ферментация на кефира, независимо от нейната концентрация, води до активиране процеса на размножаване на микроорганизмите по време на ферментация и по-дълго и качествено запазване на техния брой по време на съхранение. Установено е въздействието на три концентрации лактулоза (1, 3% и 6%) върху преживяемостта на отделните микробиални групи във ферментиралия продукт непосредственно след завършване на ферментационния процес и по време на съхранение до 21 ден.
Проведени са електрофоретични изследвания, които установяват промени в казеиновите и суроватъчните фракции на прясно и ферментирало козе мляко и кефир при съхранение.
Създадени са рецептурни формули и технологични схеми за производство на лиофилизирани функционални продукти на основата на ферментирал продукт от козе мляко - кефир: млечнокисело блокче и напитка тип „смути“. В състава на новите храни са включени източници на градивни и енергийни елементи, както и на физиологично активни вещества от различен произход -  зърнени компоненти, пребиотични компоненти, натурални антиоксиданти и др.
Установен е оптималният режим на сублимационно сушене на новите продукти и са отчетени основните топлофизични параметри на процеса. Лиофилизираните концентрати са със запазени качествени характеристики, балансиран състав, висока биологична и енергийна стойност подходящи за профилактични и лечебни цели.

Задача 2: „Влияние на някои технологични фактори върху основни качествени показатели на пробиотични продукти

Ръководители: Гл.ас. д-р Петя Маринова Методиева. доц.д-р Илиана Борисова Начева
Срок за изпълнение: 01.01.2016 г.- 31.12.2017 г.

Изследвани са 8 лиофилизирани щама млечнокисели бактерии от колекциите на ИКХТ и НБМПКК Изследвано е влиянието на технологичните фактори - температура и продължителност на съхранение върху основни качествени показатели на три варианта пробиотични продукти на основата на козе мляко. Направен е подбор на щамове, отличаващи се с по-кратко време за ферментация и максимално доближаващи се по стандарт стойности на активна и титруема киселинност. Подбраните микроорганизми - Lactobacillus delbrueckii subsp. bulgaricus 1381, Streptococcus salivarius subsp. thermophilus 1374, Bifidobacterium bifidum  1370, Lactobacillus casei subsp. casei 1014, характеризиращи се с висок общ брой млечнокисели бактерии, са съчетани в три пробиотични комбинации.
Физикохимично определяне на активна киселинност, титруема киселинност, синерезис и общ белтък показват, че времето на съхранение на трите варианта при еднакви други условия оказва специфично влияние върху тяхното киселинообразуване.
Общият брой млечнокисели бактерии и в трите варианта се запазва висок, като преживяемостта на пръчковидните бактерии е по-висока в сравнение с Str. thermophilus,както и във вариантите с добавени в тях допълнителни млечнокисели бактерии B.bifidum и L.casei.

 

Обучение

ИКХТ има програмна акредитация за обучение в ОНС "Доктор" по по 6 научни специалности: „Топлофизика и хидродинамика”, „Технология на месните и рибните продукти”, „Технология на алкохолните и безалкохолните напитки”, „Хладилна технология на хранителните продукти”, „Технология на биологично-активните вещества” и „Технология на преработката и съхранението на зърното, зърнените продукти и смесите".

повече

За контакти:

гр. София, 1407

бул. "Черни връх" № 53

тел.: +359 2 8681363

+359 2 8683352

+359 2 9556471

 

факс: +359 2 8683373

 

e-mail: director@ikht.bg

ibhi@speedbg.net

Designed By: TemplateWorld