Make a Different Way of Your Future 2breed

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

на основание чл.16, ал.8 и чл. 25, ал. 1 от ЗОП, заповед № РД-31/14.08.2015 г. на Директора на ИКХТ

Предмет:  „Избор на доставчик на нетна активна електрическа енергия и координатор на балансираща група“ за нуждите на Институт по криобиология и хранителни технологии, гр. Костинброд, 2230 спирка Почивка

 
 • Настоящата документация е изготвена на основание чл. 28, ал. 1 от Закона за обществените поръчки и съдържа:

  І. Публична покана.
  IІ. Оферта – представяне.
  ІІІ. Указания за участие в обществената поръчка.
  ІV. Проект на договор.

 • Образци:

  1. Оферта - представяне;
  2. Декларация във връзка с чл. 58 от ЗОП;
  3. Декларация за участието на подизпълнители;
  4. Декларация за съгласие за участие като подизпълнител;
  5. Списък по чл. 51, ал.1, т.1 от ЗОП;
  6. Декларация по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици;
  7. Декларация за липса на свързаност с друг участник в съответствие с чл. 55, ал. 7 от ЗОП
  8. Декларация за приемане условията на договора;
  9. Техническо предложение за изпълнение на поръчката;
  10. Предлагана цена.
 •  

 • Документацията може да изтеглите от ТУК.
 • ЗАПОВЕД
 • ПУБЛИЧНА ПОКАНА

 

Дата на публикуване: 17.08.2015 г.

 

Обучение

ИКХТ има програмна акредитация за обучение в ОНС "Доктор" по по 6 научни специалности: „Топлофизика и хидродинамика”, „Технология на месните и рибните продукти”, „Технология на алкохолните и безалкохолните напитки”, „Хладилна технология на хранителните продукти”, „Технология на биологично-активните вещества” и „Технология на преработката и съхранението на зърното, зърнените продукти и смесите".

повече

За контакти:

гр. София, 1407

бул. "Черни връх" № 53

тел.: +359 2 8681363

+359 2 8683352

+359 2 9556471

 

факс: +359 2 8683373

 

e-mail: director@ikht.bg

ibhi@speedbg.net

Designed By: TemplateWorld