Make a Different Way of Your Future 2breed

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИНСТИТУТ ПО КРИОБИОЛОГИЯ И ХРАНИТЕЛНИ ТЕХНОЛОГИИ, София обявява конкурс за заемане на академична длъжност главен асистент по професионално направление 5.12. Хранителни технологии

 

Институтът по криобиология и хранителни технологии (ИКХТ) – София, към Селскостопанската академия – София, обявява конкурс за заемане на академична длъжност главен асистент по ш. 5. Технически науки, професионално направление
5.12. Хранителни технологии, научна специалност „Технология на биологично активните вещества (вкл. ензими, хормони, белтъчини)“, за нуждите на отдел „Криобиология и биологично активни вещества“ – един, със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“.

Документи се подават в Централна администрация на ССА, ул. Суходолска № 30, тел. 02/8127505

 

Обявата е публикувана в Държавен вестник брой 30, от дата 09.04.2019 г.

 

Обучение

ИКХТ има програмна акредитация за обучение в ОНС "Доктор" по по 6 научни специалности: „Топлофизика и хидродинамика”, „Технология на месните и рибните продукти”, „Технология на алкохолните и безалкохолните напитки”, „Хладилна технология на хранителните продукти”, „Технология на биологично-активните вещества” и „Технология на преработката и съхранението на зърното, зърнените продукти и смесите".

повече

За контакти:

гр. София, 1407

бул. "Черни връх" № 53

тел.: +359 2 8681363

+359 2 8683352

+359 2 9556471

 

факс: +359 2 8683373

 

e-mail: director@ikht.bg

ibhi@speedbg.net

Designed By: TemplateWorld