Make a Different Way of Your Future 2breed

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Публикувана на 27.04.2018 г.

ИНСТИТУТ ПО КРИОБИОЛОГИЯ И ХРАНИТЕЛНИ ТЕХНОЛОГИИ, София обявява конкурс за заемане на академична длъжност доцент по професионално направление 5.12. Хранителни технологии

Институтът по криобиология и храни телни технологии (ИКХТ) – София, към Селскостопанска академия – София, обявява конкурс за заемане на академична длъжност доцент по научна област 5. Технически науки, професионално направление 5.12. Хранителни технологии, научна специалност 02.11.11. Технология на биологично активните вещества (вкл. ензими, хормони, бел-тъчини), за нуждите на секция „Технология на храните от животински произход“ – един, със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“.

Документите се подават в сградата на ИКХТ, на адрес: София 1407, бул. Черни връх 53

Телефони за контакти: 02/868-50-95, 087 896 87 29

Обявата е публикувана в Държавен вестник брой 36, от дата 27.04.2018 г.

 

 

Обучение

ИКХТ има програмна акредитация за обучение в ОНС "Доктор" по по 6 научни специалности: „Топлофизика и хидродинамика”, „Технология на месните и рибните продукти”, „Технология на алкохолните и безалкохолните напитки”, „Хладилна технология на хранителните продукти”, „Технология на биологично-активните вещества” и „Технология на преработката и съхранението на зърното, зърнените продукти и смесите".

повече

За контакти:

гр. София, 1407

бул. "Черни връх" № 53

тел.: +359 2 8681363

+359 2 8683352

+359 2 9556471

 

факс: +359 2 8683373

 

e-mail: director@ikht.bg

ibhi@speedbg.net

Designed By: TemplateWorld