Make a Different Way of Your Future 2breed

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Публикувана на 27.06.2017 г.

ИНСТИТУТ ПО КРИОБИОЛОГИЯ И ХРАНИТЕЛНИ ТЕХНОЛОГИИ, София обявява конкурс за заемане на академична длъжност доцент по професионално направление 5.12. Хранителни технологии

Институтът по криобиология и храни телни технологии (ИКХТ) – София, към Селскостопанска академия – София, обявява конкурс за заемане на академична длъжност доцент по ш. 5. Технически науки, професионално направление 5.12. Хранителни технологии, научна специалност „ Технология на биологично активните вещества (вкл. ензими, хормони, белтъчини)“, за нуждите на секция „Криобиология и лиофилизация“, лаборатория „Криобиология, биопрепарати и тъканна банка“ – един, със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“.

Документите се подават в сградата на ИКХТ, на адрес: София 1407, бул. Черни връх 53

Телефони за контакти: 02/868-24-56, 02/868-32-26

Обявата е публикувана в Държавен вестник брой 51, от дата 27.06.2017 г.

 

 

Обучение

ИКХТ има програмна акредитация за обучение в ОНС "Доктор" по по 6 научни специалности: „Топлофизика и хидродинамика”, „Технология на месните и рибните продукти”, „Технология на алкохолните и безалкохолните напитки”, „Хладилна технология на хранителните продукти”, „Технология на биологично-активните вещества” и „Технология на преработката и съхранението на зърното, зърнените продукти и смесите".

повече

За контакти:

гр. София, 1407

бул. "Черни връх" № 53

тел.: +359 2 8681363

+359 2 8683352

+359 2 9556471

 

факс: +359 2 8683373

 

e-mail: director@ikht.bg

ibhi@speedbg.net

Designed By: TemplateWorld