Make a Different Way of Your Future 2breed

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИНСТИТУТ ПО КРИОБИОЛОГИЯ И ХРАНИТЕЛНИ ТЕХНОЛОГИИ, София обявява конкурс за прием на докторанти (редовна и задочна форма на обучение - държавна поръчка) за учебната 2017/2018 г. по следните акредитирани докторски програми:

„Технология на месните и рибните продукти” – 1 бр. редовна;

„Технология на алкохолните и безалкохолните напитки” – 1 бр. редовна и 1 бр. задочна;

Необходими документи: Заявление; Автобиография; Диплома за придобита образователно-квалификационна степен „магистър” с приложението – нотариално заверено копие; Удостоверение за признато висше образование – степен „магистър”, ако дипломата е издадена от чуждестранно висше училище, други документи удостоверяващи интересите и постиженията на кандидата в съответната научна област.

Срокът за подаване на документи е два месеца от публикуване на обявата в Държавен вестник (ДВ, бр. 67 от 18.08.2017 г.)

Такса за кандидатстване – 30 лв. 

Документите се подават в ЦУ на ССА, на адрес: София - ул. „Суходолска” 30, стая № 102 от 9.30 до 16.30  часа. Телeфони за контакти: 028127560, 028127580.

 

Обучение

ИКХТ има програмна акредитация за обучение в ОНС "Доктор" по по 6 научни специалности: „Топлофизика и хидродинамика”, „Технология на месните и рибните продукти”, „Технология на алкохолните и безалкохолните напитки”, „Хладилна технология на хранителните продукти”, „Технология на биологично-активните вещества” и „Технология на преработката и съхранението на зърното, зърнените продукти и смесите".

повече

За контакти:

гр. София, 1407

бул. "Черни връх" № 53

тел.: +359 2 8681363

+359 2 8683352

+359 2 9556471

 

факс: +359 2 8683373

 

e-mail: director@ikht.bg

ibhi@speedbg.net

Designed By: TemplateWorld