Make a Different Way of Your Future 2breed

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КОНКУРСИ ПО ЗАКОНА ЗА РАЗВИТИЕ НА АКАДЕМИЧНИЯ СЪСТАВ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
 
Процедура за провеждане на конкурс за заемане на академична длъжност „ПРОФЕСОР”
Професионално направление - 5.12 Хранителни технологии  
Научна специалност: Технология на биологично активните вещества (вкл. ензими, хормони, белтъчини)

Кандидат: доц. д-р ИЛИАНА БОРИСОВА НАЧЕВА

Научно жури:

РЕЗЮМЕТА

ПРИНОСИ

Дата на публикуване: 11.09.2018 г.

Обучение

ИКХТ има програмна акредитация за обучение в ОНС "Доктор" по по 6 научни специалности: „Топлофизика и хидродинамика”, „Технология на месните и рибните продукти”, „Технология на алкохолните и безалкохолните напитки”, „Хладилна технология на хранителните продукти”, „Технология на биологично-активните вещества” и „Технология на преработката и съхранението на зърното, зърнените продукти и смесите".

повече

За контакти:

гр. София, 1407

бул. "Черни връх" № 53

тел.: +359 2 8681363

+359 2 8683352

+359 2 9556471

 

факс: +359 2 8683373

 

e-mail: director@ikht.bg

ibhi@speedbg.net

Designed By: TemplateWorld