Make a Different Way of Your Future 2breed

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КОНКУРСИ ПО ЗАКОНА ЗА РАЗВИТИЕ НА АКАДЕМИЧНИЯ СЪСТАВ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Процедура за провеждане на конкурс за присъждане на ОНС „Доктор”
Научна специалност: „Технология на преработката и съхранението на зърното, зърнените продукти и смесите“, професионално направление ш. 5.12 „Хранителни технологии“

Тема: „Технология за получаване на хляб за специфични здравословни нужди“

Кандидат: ИЛИАНА ВЕНЕВA ЛАЗОВА - БОРИСОВА

 

АВТОРЕФЕРАТ

Резензии
Становища:

 

Защита ще се проведе нa 05.04.2019 г. от 11.00 часа в Заседателната зала на Институт по криобиология и хранителни технологии – София, бул. “Черни връх“ 53.

 

дата на публикуване: 05.03.2019 г.

 

Обучение

ИКХТ има програмна акредитация за обучение в ОНС "Доктор" по по 6 научни специалности: „Топлофизика и хидродинамика”, „Технология на месните и рибните продукти”, „Технология на алкохолните и безалкохолните напитки”, „Хладилна технология на хранителните продукти”, „Технология на биологично-активните вещества” и „Технология на преработката и съхранението на зърното, зърнените продукти и смесите".

повече

За контакти:

гр. София, 1407

бул. "Черни връх" № 53

тел.: +359 2 8681363

+359 2 8683352

+359 2 9556471

 

факс: +359 2 8683373

 

e-mail: director@ikht.bg

ibhi@speedbg.net

Designed By: TemplateWorld