Make a Different Way of Your Future 2breed

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отдел "Криобиология и биологично активни вещества"

 

Работи в областта на:

Криобиологията:

 • провежда биофизични и топлофизични изследвания на клетъчно и молекулярно ниво за установяване механизмите, свързани с устойчивостта на растителни и животински организми при криогенно и нискотемпературно третиране;
 • изследва механизмите на криопротекция и внедрява нови видове криопротектори за повишаване качеството и удължаване срока на съхранение на лиофилизираните биологични материали;
 • разработва математически модели, оригинални методики и апаратура за определяне на топлофизичните и масопреносни характеристики на хранителни продукти и биоматериали както в готов, лиофилизиран вид, така и в динамиката на процеса;
 • разработва концепции за интензификация и оптимизация на криогенните процеси, усъвършенстване на машините и съоръженията в криобиологията и лиофилизацията;
 • разработва, експериментира и внедрява технологии за производство на биопрепарати за медицинската и ветеринарно-медицинската практика.

Лиофилизация и функционални храни:

 • разработва рецептурни формули, технологии, показатели и технологична документация на лиофилизирани и специализирани храни и функционални биопродукти на различна основа (вкл. и про-, пре- и синбиотични храни) за здравословно, профилактично, професионално-превантивно хранене и за хранене при екстремални условия;
 • изследва биофизични, физико-химични, биохимични и микробиологични показатели на криоконсервирани биопрепарати, биопродукти и храни в нативно и лиофилизирано състояние и при дълготрайно съхранение;
 • извършва лиофилизация на опитни партиди храни, биопродукти и биопрепарати за различни цели, вкл. и на външни потребители.

Приложение на биологично активни вещества:

 • идентифицира съдържанието и разработва методи за количествена оценка на биоактивни компоненти в суровини и храни от растителен и животински произход;
 • разработва технологии за екстрахиране на биологично активни комплекси от натурални органични източници и включването им като добавки и активни функционални компоненти в храни и напитки;
 • разработва технологии за изолиране и приложение на биологично активни комплекси за стимулиране растежа и биозащитата на културните растения;
 • осъществява научно обслужване за приложение и внедряване на биостимуланти в земеделската практика;
 • предоставя консултации на фирми, кооперации, частни производители на земеделска продукция в областта на растежната стимулация, добивите и биологичното производство.
Ръководител: доц. д-р Мария Донева, тел. 02/962 84 13; 087 9165556

 

Обучение

ИКХТ има програмна акредитация за обучение в ОНС "Доктор" по по 4 научни специалности: „Технология на месните и рибните продукти”, „Технология на алкохолните и безалкохолните напитки”, „Технология на биологично-активните вещества” и „Технология на преработката и съхранението на зърното, зърнените продукти и смесите".

повече

За контакти:

гр. София, 1407

бул. "Черни връх" № 53

тел.: +359 2 8681363

+359 2 8683352

+359 2 9556471

 

факс: +359 2 8683373

 

e-mail: director@ikht.bg

ibhi@speedbg.net

Designed By: TemplateWorld