Make a Different Way of Your Future 2breed

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лаборатория "Биологично активни вещества за растениевъдството"

Ръководител: доц. д-р Илияна Петрова, тел.: 087 8968729
  • осъществява научна и научно-приложна дейност, свързана с растежната регулация при културните растения;

  • изследва зависимостта между химичната структура и активността на веществата, за получаване на нови комбинирани препарати, изпитвани върху растенията при норма и стрес;

  • проучва, създава и синтезира нови биологично активни продукти с екологична чистота;

  • разработва и създава методи и технологии на основата на биологично активни вещества за повишаване добивите и качеството на земеделските култури;

  • изготвя комбинирани препарати, необходими за осъществяване на научно обслужване в областта на растениевъдната практика, с провеждане на постоянен авторски контрол;

  • изготвя и съгласува патентна, технологична, техническа, медицинска и рекламна документация, специфична за дейността на лабораторията.

Обучение

ИКХТ има програмна акредитация за обучение в ОНС "Доктор" по по 4 научни специалности: „Технология на месните и рибните продукти”, „Технология на алкохолните и безалкохолните напитки”, „Технология на биологично-активните вещества” и „Технология на преработката и съхранението на зърното, зърнените продукти и смесите".

повече

За контакти:

гр. София, 1407

бул. "Черни връх" № 53

тел.: +359 2 8681363

+359 2 8683352

+359 2 9556471

 

факс: +359 2 8683373

 

e-mail: director@ikht.bg

ibhi@speedbg.net

Designed By: TemplateWorld