Make a Different Way of Your Future 2breed

Кои сме ние

Институтът по криобиология и хранителни технологии

извършва научни изследвания, приложна, обслужваща и спомагателна дейност в областта на криобиологията и лиофилизацията, хранителните технологии, качеството и безопасността на храните и напитките и биологично активните вещества за растениевъдството.

Новини

Новини, обяви, търгове

 

 

 

 

 • 25.09.2019
 • ЗАПОВЕД

  На основание Глава V-та, чл.55 от Правилника за прилагане на закона за държавна собственост и с оглед резултатите, отразени от комисия, назначена със заповед № РД- 04-37/19.08.2019 г. на Директора на ИКХТ в Протокол от 24.09.2019 г. за провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот, публична държавна собственост, предоставен за управление на ИКХТ.

 • Заповед
 • 05.06.2019
 • ЗАПОВЕД

  На основание Глава V-та, чл.55 от Правилника за прилагане на закона за държавна собственост и с оглед резултатите, отразени от комисия, назначена със заповед № РД- 04-25/27.05.2019 г. на Директора на ИКХТ в Протокол от 05.07.2019 г. за провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот, публична държавна собственост, предоставен за управление на ИКХТ.

 • Заповед
 • 05.03.2019
 • Ha 05.04.2019 г. от 11.00 часа в Заседателната зала на Институт по криобиология и хранителни технологии – София, бул. “Черни връх“ 53, ще се проведе публична защита на дисертационен труд на тема: „Технология за получаване на хляб за специфични здравословни нужди“, за присъждане на образователна и научна степен „Доктор“ на ИЛИАНА ВЕНЕВA ЛАЗОВА - БОРИСОВА

 • повече

 

 

Обучение

ИКХТ има програмна акредитация за обучение в ОНС "Доктор" по по 4 научни специалности: „Технология на месните и рибните продукти”, „Технология на алкохолните и безалкохолните напитки”, „Технология на биологично-активните вещества” и „Технология на преработката и съхранението на зърното, зърнените продукти и смесите".

повече

За контакти:

гр. София, 1407

бул. "Черни връх" № 53

тел.: +359 2 8681363

+359 2 8683352

+359 2 9556471

 

факс: +359 2 8683373

 

e-mail: director@ikht.bg

ibhi@speedbg.net

Designed By: TemplateWorld